Πρόλογος πρωτότυπης έκδοσης

Πρόλογος βιβλίου

H ανάγκη για διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους της πίστης έχει καταστεί, τα τελευταία χρόνια, ακόμη εντονότερη από παλιά. Ο διαθρησκευτικός διάλογος αποτελεί μια εναλλακτική στην πολυσυζητημένη «σύγκρουση των πολιτισμών». Αυτοί που δεν εν στερνίζονται την άποψη ότι η πολιτισμική σύγκρουση είναι αναπό φευκτη προτείνουν έναν διάλογο μεταξύ πολιτισμών, μια ανταλλαγή απόψεων, που στοχεύει στην αμοιβαία βελτίωση των ανθρώπων, ένα μοίρασμα ιδεών που μπορεί να οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση της φύσης του Θεού και της βούλησής Του για την ανθρωπότητα.

Αυτό ακριβώς πραγματεύεται τούτο το βιβλίο. Παρουσιάζει τις σκέψεις ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Μουσουλμά νους λόγιους και πνευματικούς ηγέτες. Το κίνημα που εμπνέεται και καθοδηγείται από τον Φετχουλλάχ Γκιουλέν προσφέρει στους Μουσουλμάνους έναν τρόπο να ζήσουν σύμφωνα με τις ισλαμικές αξίες, μέσα στις πολύπλοκες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Από την κοιτίδα του στην Τουρκία, το κίνημα έχει εξαπλωθεί ρα γδαία, μέσω των σχολείων του σε πολλές χώρες, μέσω των πολιτιστι κών του δραστηριοτήτων, μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων και των συναντήσεων και συνδιασκέψεων των Τούρκων της διασποράς στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία, σε σημείο που η επιρροή του γίνεται αισθητή σε όλες τις περιοχές όπου οι Μουσουλμάνοι ζουν σαν μειονότητες ή πλειονότητες.

Αυτό το βιβλίο έχει διττό σκοπό. Από τη μια πλευρά, είναι ένα κάλεσμα προς τους Μουσουλμάνους με στόχο την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τού ότι το Ισλάμ διδάσκει την ανά γκη διαλόγου και τού ότι οι Μουσουλμάνοι καλούνται να είναι φο ρείς και μάρτυρες του παγκόσμιου ελέους του Θεού. Ο συγγραφέας στηρίζεται στην ευρεία γνώση του ως προς την ισλαμική παράδοση, αφού μπορεί και συγκεράζει το Κοράνι, τα Χαντίθ (δηλαδή τις πα ραδόσεις του Προφήτη) και τις ερμηνείες των Μουσουλμάνων στο πέρασμα του χρόνου, για να οικοδομήσει μια πειστική τοποθέτηση ότι η ανεκτικότητα, η αγάπη και η ευσπλαχνία είναι πραγματικά ισλαμικές αξίες, τις οποίες οι Μουσουλμάνοι έχουν το καθήκον να προωθήσουν στον σύγχρονο κόσμο.

Από την άλλη πλευρά, το βιβλίο είναι μια πρόσκληση στους μη Μουσουλμάνους να ξεπεράσουν την προκατάληψη, την καχυπο ψία και την ημιμάθεια ώστε να κατανοήσουν πραγματικά τη σημα σία του Ισλάμ. Κάποιος που η γνώση του για το Ισλάμ περιορίζεται στους τίτλους των ημερησίων εφημερίδων, είναι πιθανό να πιστεύει ότι η θρησκεία αυτή διδάσκει την τρομοκρατία, τις επιθέσεις αυτο κτονίας, την καταπίεση των γυναικών και το μίσος για όσους είναι εκτός της κοινότητας. Ποιος θα ήθελε να βρίσκεται σε διάλογο με ανθρώπους που προωθούν τέτοιες ενέργειες; Ποιος θα ήθελε να ζή σει ανάμεσα σε ανθρώπους με τέτοιες συμπεριφορές; Παρόλα αυτά, μέσω των γραπτών του Φετχουλλάχ Γκιουλέν, ο αναγνώστης του βιβλίου θα δει ότι η σωστή ερμηνεία των ισλαμι κών διδαχών οδηγεί σε αληθινές πνευματικές αξίες, όπως η συγχώ ρεση, η εσωτερική γαλήνη, η κοινωνική αρμονία, η τιμιότητα και η πίστη στον Θεό. Εκφράζοντας αυτές τις ισλαμικές αξίες, που είναι κοινές σε πολλούς πιστούς διαφόρων θρησκειών, ο συγγραφέας δεν καλεί μόνο τους Μουσουλμάνους να δεσμευτούν σε διάλογο, αλλά δεσμεύει και τους μη Μουσουλμάνους σε μια συζήτηση σχετικά με κοινά αποδεκτά ιδανικά.

Ως παράδειγμα, μπορώ να παραθέσω τη δική μου περίπτωση. Είμαι ένας Καθολικός ιερέας, ένας Αμερικανός που ζει στη Ρώμη. Γνωρίζω τα μέλη του κινήματος που σχετίζονται με τον Φετχουλ λάχ Γκιουλέν πάνω από μια δεκαετία και μπορώ να δηλώσω ότι βιώνουν με έναν ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο τις διδαχές του πνευματικού οδηγού τους. Αποκαλούν με σεβασμό τον Φετχουλ λάχ Γκιουλέν « Χότζα Εφέντη», που απλά σημαίνει ο Δάσκαλος. Τα μαθήματα σε αυτό το βιβλίο αντλούνται από το Κοράνι και την ισλαμική παράδοση και μορφοποιούν και καθορίζουν τις συμπε ριφορές με τις οποίες αυτοί οι Μουσουλμάνοι εφαρμόζουν στην πράξη τη δέσμευσή τους στο Ισλάμ. Συγκεντρώνοντας τα γραπτά του, τα οποία έχουν παρουσιαστεί ως άρθρα και συνεντεύξεις σε μια ευρεία ποικιλία εντύπων, αλλά και πολλά που είναι αδημοσί ευτα στα Αγγλικά, ο συγγραφέας προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία σε αυτούς που επιθυμούν να γνωρίσουν τα ιδανικά που χαρακτη ρίζουν το κίνημα.

Τον περασμένο χρόνο έδινα διαλέξεις στην Ούρφα και το Γκα ζιαντέπ στην ανατολική Τουρκία. Στο ταξίδι της επιστροφής μου στη Ρώμη, προσκλήθηκα να μιλήσω σε μια ομάδα νέων ανθρώπων στην Κωνσταντινούπολη, σε μια συγκέντρωση οργανωμένη από το κίνημα του Φετχουλλάχ Γκιουλέν. Κατά την άφιξή μου, ανακά λυψα με μεγάλη έκπληξη μια ομήγυρη περίπου 4.000 νέων. Μιλώ ντας μαζί τους, συνειδητοποίησα ότι αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο δείγμα των νέων της Κωνσταντινούπολης, που κάποιοι από αυτούς είναι φοιτητές σε τμήματα μηχανολογίας, ιατρικής και πληροφορι κής, και άλλοι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες. Πολλές από τις γυναίκες εργάζονταν ως γραμματείς, ταξιδιωτικοί πράκτορες ή κα θηγήτριες. Γνώρισα νεαρούς άντρες που εργάζονταν ως τραπεζικοί υπάλληλοι, οδηγοί μεταφορικών εταιριών και οικοδόμοι.

Ήταν χαρούμενοι, ενθουσιώδεις νέοι άνθρωποι που είχαν συγκε ντρωθεί για να γιορτάσουν τα γενέθλια του προφήτη τους, Μου χαμμέντ, και είναι σημαντικό που εγώ, ένας καθολικός ιερέας, προ σκλήθηκα να τους μιλήσω με θέμα «Οι Προφήτες, μια Ευλογία για την Ανθρωπότητα». Την ομιλία μου ακολούθησε απαγγελία ποίη σης προς τιμήν του Μουχαμμέντ και η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα διάσημο Τούρκο καλλιτέχνη παραδοσιακής μουσικής, που τρα γούδησε δοξαστικούς ύμνους προς τον Θεό με τη χρήση ηλεκτρικής κιθάρας. Τα συναισθήματά μου εκείνο το βράδυ, όπως και σε πολ λές άλλες περιστάσεις, ήταν πως αν ο Φετχουλλάχ Γκιουλέν και το κίνημά του είναι ικανοί να ενσταλάξουν σε τόσους πολλούς νέους ανθρώπους την επιθυμία να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν τον Θεό και να ζήσουν με αγάπη και σεβασμό για τους άλλους, πρέπει πράγματι να είναι αφοσιωμένοι σε ένα πολύτιμο πνευματικό έργο. Οι μη Μουσουλμάνοι πιστοί θα συμφωνήσουν ότι αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να συμβιώσουμε και να συ νεργαστούμε προς όφελος του συνόλου της ανθρωπότητας, αλλά αναμφίβολα θα έχουν απορίες για τις απόψεις του Φετχουλλάχ Γκιουλέν και το κίνημά του, σχετικά με τον ισλαμισμό και τη βία. Στο βιβλίο του, ο συγγραφέας απαντά σε αυτά τα «σκληρά» ερωτή ματα στο κεφάλαιο « Τζιχάντ – Τρομοκρατία – Ανθρώπινα Δικαιώ ματα», επεξηγώντας την έννοια της Τζιχάντ και δηλώνοντας ξεκά θαρα ότι ο αληθινός Μουσουλμάνος δεν μπορεί ποτέ να καταφύγει στην τρομοκρατία.

Ολοκληρώνω αυτό τον πρόλογο, παραθέτοντας ένα κείμενο που συνοψίζει την ποιότητα του Φετχουλλάχ Γκιουλέν ως πνευματικού ηγέτη:

«Αν είχα την ικανότητα να διαβάζω το μυαλό των ανθρώπων, δη λαδή, αν είχα την ικανότητα να γνωρίζω καθένα/καθεμία με τα δικά του/της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα κατεύθυνα το κάθε άτο μο στην κορυφή της τελειότητας που είναι η καταλληλότερη για αυ τόν/αυτήν. Θα συνιστούσα συνεχή ενδοσκόπηση, διαλογισμό, ανά γνωση. Θα τους έλεγα να μελετήσουν τα σημάδια του Θεού μέσα στο σύμπαν και μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους. Θα συμβού λευα τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη μελέτη του Κορανίου. Επίσης, άλλους θα προέτρεπα να απαγγέλλουν ένα κομμάτι από το Κοράνι και συγκεκριμένες προσευχές σε τακτική βάση, και άλλους να στοχάζονται συνεχώς σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, θα όριζα για τους ανθρώπους καθήκοντα σε πεδία σχετικά με τις φυσικές τους δυνατότητες».

Κίνημα Χιζμέτ

Κίνημα Χιζμέτ

Βρείτε μας στο Facebook